Spausdinti

Narystė tarptautinėse pašto organizacijose

Baltijos šalių paštų sąjunga

Veiklos pradžia

Įkurta 1994 m.

Nariai

Estijos, Latvijos, Lietuvos pašto operatoriai (AS Eesti Post, VAS Latvijas Pasts, AB Lietuvos paštas).

Valdymas

Baltijos šalių paštų sąjungai (BPS) vadovauja prezidentas, kuriuo vienerių metų kadencijai rotacijos principu renkamas vienas iš sąjungą sudarančių paštų aukščiausiasis vadovas. 2012–2013 m. laikotarpiui sąjungos prezidentu buvo išrinktas Latvijos pašto generalinis direktorius Māris Kleinbergs, perėmęs šį postą iš Estijos. Šiuo metu BPS veikla laikinai sustabdyta.

Veiklos sritys

Sąjungos siekiai: plėtoti ryšius tarp Baltijos ir kitų šalių tarptautinio pašto srityje; koordinuoti Baltijos šalių pašto operatorių požiūrius sprendžiant svarbiausias tarptautines problemas; kurti regiono verslo klientų poreikius atitinkančias paslaugas; dalintis patirtimi sprendžiant filatelijos, paslaugų kokybės, galutinių atsiskaitymų, logistikos ir kitus klausimus.

Atitikmuo anglų kalba

Baltic Postal Union

Internetinis adresas

N/A

Paslaugų kokybės gerinimo komitetas

Veiklos pradžia

Įkurtas 2003 m.

Nariai

Danijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos ir Islandijos pašto operatoriai (Post Danmark A/S, Itella Corporation, Posten Norge AS, Posten AB,Pósturinn), 1919 m.susibūrę į Šiaurės šalių paštų sąjungą (ŠPS), ir Baltijos šalių paštų sąjungos (BPS) nariai.

Valdymas

Paslaugų kokybės gerinimo komitetui, kurio aukščiausiasis valdymo organas yra Valdymo komitetas, vadovauja pirmininkas. Komiteto pirmininku tradiciškai renkamas BPS prezidentas, o vicepirmininko pareigas eina ŠPS vadovaujančios administracijos atstovas.

Veiklos sritys

Sąjunga įkurta Baltijos šalims siekiant perimti Šiaurės šalių sukauptą patirtį gamybinių procesų organizavimo, paslaugų kokybės gerinimo, galutinių atsiskaitymų srityse. Reguliarių susitikimų metu analizuojamos Pasaulinės pašto sąjungos (PPS), ,,PostEurop“, Tarptautinės pašto korporacijos kuriamos galutinių atsiskaitymų sistemos, nagrinėjami ir rengiami paslaugų kokybės gerinimo modeliai, vykdomi pasirengimo PPS kongresams, ,,PostEurop“ plenariniams susitikimams ir forumams darbai.

Komitetą sudaro eksploatacijos ir paslaugų kokybės bei galutinių atsiskaitymų darbo grupės.

Atitikmuo anglų kalba

Quality Fulfilment Committee

Internetinis adresas

N / A

Europos pašto operatorių asociacija ,,PostEurop“

Veiklos pradžia

Įkurta 1993 m.

Nariai

52 Europos šalių pašto operatoriai (http://www.posteurop.org/index.jsp?isoCode=en).

Valdymas

„PostEurop“ yra Pasaulinei pašto sąjungai pavaldi regioninė sąjunga. Asociacijos valdymo funkcijas atlieka generalinis sekretorius, kartą metuose organizuojamos plenarinės asamblėjos, Valdymo taryba, pagrindinė būstinė, komitetai ir jiems pavaldžios darbo grupės.

Nuo 2009 m. ,,PostEurop“ generalinio sekretoriaus pareigas eina Botondas Szebeny.

Veiklos sritys

Plenarinė asamblėja nustato asociacijos tikslus ir strategiją, Valdymo taryba rūpinasi strateginių tikslų įgyvendinimu, pagrindinė būstinė atlieka kasdienius darbus, apibendrina narių pozicijas sprendžiant bendrus klausimus, vykdo asociacijos viešinimo darbus.

Aktualias problemas nagrinėja ir sprendžia specializuotosios darbo grupės, kurias vienija atitinkami komitetai. Europos Sąjungos reikalų komitetas jungia šias darbo grupes: Pašto direktyvos, PVM, Viešųjų paslaugų, Pasaulio prekybos organizacijos / Susitarimo dėl prekybos paslaugomis, Aviacijos saugumo, Transporto ir energetikos, Viešųjų pirkimų, Duomenų apsaugos, El. prekybos Žaliosios knygos, El. identifikavimo, Standartizavimo, finansinių paslaugų ir skaitmeninių paslaugų kontrolės darbo grupės. Pasaulinės pašto sąjungos ir regioninių sandraugų komitetas vienija Korespondencijos darbo grupę ir Pašto siuntinių darbo grupę. Eksploatacijos reikalų komitetas jungia Paslaugų kokybės, Eksploatacijos darbo grupes, Galutinių atsiskaitymų forumą, Pažangių elektroninių sprendimų forumą, Mažmeninio tinklo forumą. Rinkos veiklos komitete dirba šios grupės: Rinkos veiklos, Europos pašto sektoriaus bei Pašto ženklų ir filatelijos darbo grupės. Prie šio komiteto prijungtas ir Spausdintinės reklaminės medžiagos projektas. Socialinės atsakomybės klausimus sprendžia Aplinkos, Sveikatos,  Mokymų darbo grupės ir Socialinių reikalų komitetas. Saugumo ir muitinės srityje dirba Muitinės, Krizių ir saugumo vadovų darbo grupės, čia šliejasi ir saugaus pašto – SAFEPOST – projektas. Šioje srityje bendradarbiaujama ir su Aviacijos saugumo bei Transporto ir Energijos darbo grupėmis.

„PostEurop“ struktūrą galima rasti čia (anglų ir prancūzų kalbomis).

Atitikmuo anglų kalba

PostEurop, Association of European Public Postal Operators

Internetinis adresas

www.posteurop.org

Pasaulinė pašto sąjunga

Veiklos pradžia

Įkurta 1874 m.

Nariai

192 valstybės (http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html).

Valdymas

Valdant Pasaulinę pašto sąjungą (PPS) dalyvauja: Kongresas, 41 šalies narės atstovaujama Administracinė taryba, iš 40 šalių narių sudaryta Pašto eksploatacijos taryba, Konsultacinis komitetas ir Tarptautinis biuras (TB). Tarptautiniam biurui nuo 2013 m. sausio vadovauja generalinis direktorius Bisharas Abdirahmanas Husseinas, kuris į šį postą buvo išrinktas Dohos kongrese.

Veiklos sritys

Kas ketverius metus rengiamas Kongresas yra aukščiausias sąjungos valdymo organas, kuris sprendžia svarbiausius su strategija, eksploatacija, paslaugų kokybe, rinkos plėtra, konkurencija, teisės aktų taikymu ir kt. klausimus. Kongresas renka TB generalinį direktorių ir jo pavaduotoją, Administracinės tarybos ir Pašto eksploatacijos tarybos narius, nustato ateinančių ketverių metų biudžetą. XXV kongresas įvyko 2012 m. Dohoje (Katare) rugsėjo 25 d.–spalio 15 d. XXVI kongresą surengs Turkija 2016 m.

Administracinė taryba užtikrina PPS darbų tęstinumą tarp Kongresų, prižiūri sąjungos veiklą, nagrinėja reguliavimo, administracinius, teisinius klausimus, tvirtina dvimetį PPS biudžetą ir atsiskaitymus, kasmet atnaujina PPS programą.

Pašto eksploatacijos tarybos veiklos sritys: eksploataciniai, ekonominiai ir komerciniai tarptautinių pašto paslaugų teikimo aspektai; po kiekvieno Kongreso – PPS Konvencijos ir jos Reglamentų persvarstymas.

Konsultacinio komiteto tikslas – atstovauti pašto sektoriaus interesams ir sudaryti sąlygas vykti veiksmingam suinteresuotų šalių dialogui. Konsultacinį komitetą sudaro 19 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių klientams, pristatymo paslaugų teikėjams, darbuotojų organizacijoms, pašto paslaugų sektoriuje veikiantiems prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, fizinius asmenis vienijančioms organizacijoms bei įmonėms, kurios domisi tarptautinėmis pašto paslaugomis.

Tarptautinis biuras teikia logistikos ir techninę pagalbą PPS organams, veikia kaip ryšių palaikymo, informacijos teikimo ir konsultavimo centras, skatina techninį sąjungos narių bendradarbiavimą.

Sąjunga yra įkūrusi EMS ir Telematikos kooperatyvus. Pastarajam pavaldus Pašto technologijų centras, kurio pagrindinės veiklos sritys – pasaulinio elektroninio pašto komunikacijų tinklo ,,Post*Net“, tarptautinės pašto sistemos IPS ir tarptautinės finansinės sistemos IFS priežiūra.

Pasaulinė pašto sąjunga kartu su UNESCO nuo 1972 m. organizuoja tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą.

Atitikmuo anglų kalba

Universal Postal Union

Internetinis adresas

www.upu.int

Tarptautinė pašto korporacija

Veiklos pradžia

Įkurta 1989 m.

Nariai

24 Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos-Ramiojo vandenyno regiono pašto operatoriai (http://www.ipc.be/en/About/Membership/Members.aspx).

Valdymas

Korporaciją valdo dukart metuose susirenkanti valdyba, kurią sudaro 11-os korporacijos šalių narių aukščiausieji vadovai, korporacijos prezidentas ir generalinis direktorius. Prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas eina Herbertas-Michaelas Zapfas.

Veiklos sritys

Korporacija kuria technologinius produktus aplinkos taršai mažinti (EMMS sistema), gamybinių procesų kokybei kontroliuoti (CAPE, UNEX, RFID, MEDICI), klientų aptarnavimui gerinti (CSS), siūlo rinkos poreikius atitinkančias pašto paslaugas (EPG (e. siuntiniai), atsiskaitymų už pašto pristatymą modelius (REIMS).

Atitikmuo anglų kalba

International Post Corporation

Internetinis adresas

www.ipc.be