Spausdinti

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas skelbia kandidatų atranką į Bendrovės valdybos Audito ir rizikos valdymo komitetą

2019-03-01

Akcinė bendrovės Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) skelbia 2 kandidatų atranką į Bendrovės valdybos Audito ir rizikos valdymo komiteto (toliau – Komitetas) nepriklausomų narių pareigas 4 metų laikotarpiui.

Bendrovės valdybos Audito ir rizikos valdymo komitetas yra atsakingas objektyvių ir nešališkų išvadų ir siūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės bei rizikų valdymo sistemų Bendrovės ir jos valdomoje įmonių grupėje veikimo teikimą Bendrovės valdybai ir kitų Komitetui teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamą įgyvendinimą. Apie privalomuosius reikalavimus viešojo intereso įmonių audito komitetams – Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnyje (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233; TAR, 2016-12-23, Nr. 2016-29408): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9845F775C518/yOrcdjbaVm

Kandidatui (-ei) į 1-mąją nepriklausomo Komiteto nario poziciją keliami šie reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo, finansų ar vadybos studijų krypties išsilavinimas (bakalauro arba jam prilygintinas kvalifikacinis laipsnis);
 • Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse vadovaujant joms įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje;
 • Darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis būtų privalumas;
 • Darbo didelėje arba viešojo intereso įmonėje patirtis būtų privalumas;
 • Galimybė skirti pakankamai laiko darbui Komitete ir įsigilinimui į Bendrovės įmonių grupės veiklos specifiką;
 • Gebėjimas kritiškai mąstyti ir aiškiai formuluoti mintis;
 • Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 • Gebėjimas dirbti komandoje;
 • Aukštų etikos ir kultūros standartų laikymasis;
 • Nepriekaištinga reputacija;
 • Interesų konfliktų nebuvimas.

Kandidatui (-ei) į 2-ąją nepriklausomo Komiteto nario poziciją keliami šie reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo, finansų ar vadybos studijų krypties išsilavinimas (bakalauro arba jam prilygintinas kvalifikacinis laipsnis);
 • Ne mažesnė nei 3 metų vidaus kontrolės sistemų ir rizikų valdymo sričių vadovavimo patirtis įmonėje arba įmonių grupėje;
 • Darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis būtų privalumas;
 • Darbo didelėje arba viešojo intereso įmonėje patirtis būtų privalumas;
 • Galimybė skirti pakankamai laiko darbui Komitete ir įsigilinimui į Bendrovės įmonių grupės veiklos specifiką;
 • Gebėjimas kritiškai mąstyti ir aiškiai formuluoti mintis;
 • Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 • Gebėjimas dirbti komandoje;
 • Aukštų etikos ir kultūros laikymasis;
 • Nepriekaištinga reputacija;
 • Interesų konfliktų nebuvimas.

Komiteto nariu (-e) negali būti Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės vadovas (-ė) ir asmuo, per paskutinius 5 metus ėjęs šias pareigas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ 4.4 punktas).

Kandidatas (-ė) į Komiteto narius gali būti laikomas (-a) nepriklausomu (-a), jei jis (-i) atitinka visus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-05-30, Nr. 2017-09166) 4.5 punkte nustatytus privalomuosius nepriklausomumo reikalavimus:

1. Negali būti esamas ar paskutinius 3 metus buvęs Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės darbuotojas (-a);

2. Neturi gauti ir per praėjusius metus neturi būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant audito komiteto nario (-ės) pareigas;

3. Negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrovė ar jos dukterine bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus valdymo organo narys (-ė) ar vadovas (-ė); turinčiu verslo ryšių su Bendrove ar jos dukterine bendrove laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės;

4. Negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu (-e), kolegialaus valdymo organo nariu (-e), vadovu (-e) ar darbuotoju (-a);

5. Neturi būti ėjęs Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės audito komiteto nario (-ės) pareigų ilgiau kaip 12 metų;

6. Neatstovauja Bendrovę kontroliuojančio akcininko;

7. Nėra Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės valdybos narys;

8. Atitinka 2018 m. rugpjūčio 6 d. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos sprendimu (2018 m. rugpjūčio 6 d. protokolo Nr. V-17, nutarimas Nr.17-56) patvirtintus papildomus Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdybų ir kitų kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijus (pridedami prie skelbimo).

9. Atitinka Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-25, Nr. 2017-01371, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d741740e25011e68503b67e3b82e8bd/OQuBBypLwb) nustatytus nepriklausomumo kriterijus, jei šis numato griežtesnius nepriklausomumo kriterijus (kai taikoma).

Papildomai Bendrovė nustato, kad kandidatas (-ė) į Komiteto narius laikomas (-a) neturinčiu (-čia) interesų konflikto tik, jei jo (-os) nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su Bendrove ar jos dukterinėmis įmonėmis, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ar administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti komiteto nario (-ės) nuomonę.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai į Komiteto narius:

 1. Kandidato (-ės) gyvenimo aprašymas (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Motyvacinis laiškas, kodėl kandidatuojama į konkrečią komiteto nario (-ės) poziciją (laisva forma);
 5. Kandidato sutikimas kandidatuoti (privaloma forma pridedama);
 6. Kandidato atitikimo reikalavimams ir nepriklausomumo deklaracija (privaloma forma pridedama);
 7. Kandidato interesų deklaracija (privaloma forma pridedama).

Kandidato atitikimo reikalavimams ir nepriklausomumo deklaracijos formą bei Kandidato interesų deklaracijos formą rasite čia

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdybų ir kitų kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijus rasite čia

 

Komiteto atrankos komisijos prašymu kandidato (-ės) gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti el. paštu: D.Milickaite@post.lt  su nuoroda „ARVK atranka“.

Kandidatai visus skelbime nurodytus dokumentus Bendrovei privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 22 d., įskaitytinai. Vėliau gauti kandidatų kreipimasis ir/ar dokumentai bus laiko pateiktais pavėluotai ir tokie kandidatai nebus vertinami.

Kandidatų atranką vykdys Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos sprendimu sudaryta Komiteto atrankos komisija.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis akcinei bendrovei Lietuvos paštui. Šie asmens duomenys tvarkomi atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu ir sutikimo pagrindu iki atrankos proceso pabaigos. Pozicijų, į kurias atranka vykdoma nuolat ir nenutrūkstamai, atveju Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo duomenų gavimo dienos. Informacija apie šias pareigybes ir kita informacija apie asmens duomenų tvarkymą: https://www.post.lt/lt/privatumo-pranesimas.

 

Nuoroda į Bendrovės interneto puslapyje skelbiamas Bendrovės veiklos ataskaitas: https://www.post.lt/lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos

Nuoroda į Viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie Bendrovę ir jos veiklą: https://vkc.sipa.lt/vvi/lietuvos-pastas/.