Spausdinti

Universaliųjų pašto paslaugų sąnaudų apskaita

AB Lietuvos paštas (toliau – bendrovė arba Lietuvos paštas) apskaičiuoja universaliųjų pašto paslaugų (toliau – UPP) sąnaudas, remdamasi Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 1V – 625 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjų sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais. Ši apskaita tvarkoma nuo 2004 metų.

Geriausiai minėtus Ryšių reguliavimo tarnybos reikalavimus bei vidinius bendrovės poreikius tenkina veiklos rūšimis pagrįsta sąnaudų apskaitos sistema (angl. – Activity Based Costing, toliau – ABC). ABC metodologijos esmė – sąnaudos priskiriamos paslaugoms, atsižvelgiant į jų kilmę, t. y. veiklos, kuri reikalinga paslaugoms atlikti,  rūšis ir išteklius, naudojamus veiklai vykdyti. Bendrovė veiklos rūšimis pagrįstai sąnaudų apskaitai nuo 2008 metų naudoja QPR CostPerform specializuotą programinę įrangą.

UPP sąnaudų apskaitai naudojamoje sistemoje bendrovė per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas skirsto paslaugoms vadovaudamasi priežastingumo, kaupimo, objektyvumo, pastovumo, skaidrumo, viešumo, naudingumo principais.

UPP sąnaudos skirstomos į šias pagrindines veiklos grupes: pašto langelis ir (ar) surinkimas, paskirstymas, vežimas, pristatymas ir (ar) įteikimas bei kitos sąnaudos.

Lietuvos paštas, apskaičiuodamas konkrečių galutinių paslaugų vieneto visuminių sąnaudų dydį, į šias sąnaudas įtraukia patirtas tiesiogines, netiesiogines ir bendrąsias sąnaudas, tenkančias konkrečios paslaugos vienetui.

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus reikalavimus Lietuvos paštas kiekvienais metais parengia UPP sąnaudų apskaitos ataskaitas, kurias su nepriklausomo audito išvada pateikia Ryšių reguliavimo tarnybai.