Spausdinti

Siuntimo žalos atlyginimas

Siuntimo žalos atlyginimas

Žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų (padaryta nuo jų priėmimo iki įteikimo gavėjui) atlyginama vadovaujantis LR Pašto įstatymu, Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, taip pat remiantis tarptautinėmis sutartimis bei sutartimis su naudotojais.

Dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje prarasta, sugadinta pašto siunta, siuntėjas gali pareikšti pretenziją AB Lietuvos paštui per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

Žalos atlyginimo terminas:

 • Už pašto siuntą, siųstą Lietuvos Respublikoje – per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.
 • Už tarptautinę pašto siuntą – per 90 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.

Žalos atlyginimo dydis

AB Lietuvos paštas už prarastas, sugadintas pašto siuntas atlygina tik teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijas. Netiesioginiai nuostoliai, negautos pajamos, neturtinė žala neatlyginama.

 

Vidaus siuntos ir pašto siuntiniai:

Vidaus registruotoji pašto korespondencijos siunta ar paprastasis vidaus pašto siuntinys

Prarasta arba prarasti / apgadinti visi ar dalis daiktų (prekių)

Dvigubos siuntimo išlaidos

Grąžinta siuntėjui dėl pašto paslaugos teikėjo kaltės

Siuntimo išlaidos

Įvertintoji pašto siunta

Prarasta

Siuntimo išlaidos ir įvertinimo suma

Prarasta siunta ar prarasta / apgadinta dalis daiktų (prekių) su daiktų (prekių) aprašu

Siuntimo išlaidos ir daiktų (prekių) apraše nurodyta dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertė, tačiau ne didesnė, negu visos įvertintosios pašto siuntos įvertinimo suma

 

Tarptautinės siuntos ir siuntiniai:

Tarptautinė registruotoji pašto siunta

Prarasta, visiškai išplėšta ar sugadinta

30 SDR*, už registruotąjį maišą M – 150 SDRbei siuntimo išlaidas

Dalinai išplėšta ar sugadinta

Realiai patirta žala, tačiau ne didesnė nei 30 SDR*, už registruotąjį maišą M – 150 SDR*

Grąžinta siuntėjui, nenurodant neįteikimo priežasties

Mokesčiai, sumokėti už siuntos siuntimą

Tarptautinis paprastasis siuntinys, „Express“ siunta, EPG siuntinys

Prarastas, visiškai išplėštas ar sugadintas

Ne didesnė sumos, nei gauta sudėjus 40 SDR* atlyginimo tarifą už paprastąjį siuntinį ir 4,50 SDR* tarifą už kilogramą bei siuntimo išlaidas

Dalinai išplėštas ar sugadintas

Realiai patirta žala, tačiau ne didesnė nei suma, gauta sudėjus 40 SDR* atlyginimo tarifą už paprastąjį siuntinį ir 4,50 SDR* tarifą už kilogramą bei siuntimo išlaidas

Nepagrįstai siuntėjui grąžintas

Siuntimo metu sumokėta mokesčių suma ir dėl grąžinimo iš gavimo šalies (jei tokių esama) susidariusios išlaidos

Tarptautinė įvertintoji siunta

Prarasta, visiškai išplėšta ar sugadinta

Įvertinimo suma ir siuntimo išlaidoms, išskyrus įvertinimo mokestį

Dalinai išplėšta ar sugadinta

Realiai patirta žala (neviršijant įvertinimo sumos)

Grąžinta siuntėjui, nenurodant neįteikimo priežasties

Mokesčiai, sumokėti už siuntos siuntimą

 

Tarptautinio greitojo pašto (EMS) ir pasiuntinių siuntos:

Tarptautinė greitojo pašto siunta (EMS)

Prarasta, išplėšta ar sugadinta

Reali padaryta žala (neviršijant 30 SDR* už EMS siuntą su dokumentais ir 130 SDR* už EMS siuntą su daiktais (prekėmis)) ir siuntimo išlaidos

Pavėluotai pristatyta (daugiau nei 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo siuntos pateikimo siųsti dienos)

Siuntimo išlaidų dalis, lygi skirtumui tarp tarptautinės greitojo pašto siuntos siuntimo kainos ir tarptautinio oro pašto siuntimo kainos

Pasiuntinių siunta

Prarasta, išplėšta ar sugadinta

Prarastų daiktų (prekių) vertė, bet ne daugiau kaip 434,43 Eur už vieną siuntą, bei siuntimo išlaidos (žala atlyginama sutartyje su klientu numatyta tvarka)

*SDR - (angl. - Special Drawing Rights, liet. - Specialios skolinimosi teisės) – piniginis vienetas, kurio vertė yra nustatyta     Tarptautinio valiutos fondo.

 

Žala neatlyginama (vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo nuostatomis), jeigu:

 • Prarasti draudžiami pašto siuntose siųsti daiktai (prekės).
 • Siunčiant pašto siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo pašto siunta, jeigu siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su pašto siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o pašto paslaugos teikėjo kaltė kitaip neįrodoma.
 • Žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių.
 • Pašto siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis konfiskuoti išsiuntimo ar gavimo šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 • Pateikiant gavėjui asmeniškai pasirašytinai registruotąją ir įvertintąją pašto siuntą ar pašto siuntinį, pakuotė, lipdukas su specialiu spaudu, lipnioji juosta, plomba ar perrišimo virvutė yra nepažeisti ir pašto siuntos ar siuntinio svoris atitinka nurodytąjį.
 • Gavėjas priėmė pašto siuntą ir pasirašė, kad ją gavo.
 • Pašto siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės.
 • Pašto siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas.
 • Siunčiamos sekogramos, karo belaisvių ir internuotų civilių asmenų korespondencijos siuntos.
 • Įvertintoji pašto siunta įvertinta suma, viršijančia tikrąją siunčiamų daiktų vertę.
 • Siuntėjas, pareikalavus pašto paslaugos teikėjui, nepagrindžia registruotosios ar įvertintosios pašto siuntos turinio ar jo dalies vertės arba atsisako ją pagrįsti.
 • Siuntėjas nustatytais atvejais nepagrindžia reikalaujamos atlyginti žalos.
 • Įtariama, kad siuntėjas sukčiavo, siekdamas gauti kompensaciją už visiškai ar dalinai prarastas, sugadintas pašto siuntas.
 • Praleidus nustatytą 6 mėnesių nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos terminą pretenzijai pateikti.
 • Pareikštas reikalavimas netiesioginiams nuostoliams, negautoms pajamoms, neturtinei žalai atlyginti.