Spausdinti

Leidėjo pateikiamo prenumeratos gavėjų sąrašo duomenų pildymo instrukcija

 1. Leidėjas savo priimtos prenumeratos gavėjų sąrašo duomenis surašo į Pašto parengtą „Excel“ programa apdorojamą duomenų lentelę ir ją elektroniniu paštu atsiunčia Paštui el. paštu leidiniai@post.lt.
 2. Kiekvienas siunčiamas prenumeratos gavėjų sąrašas turi turėti pavadinimą, kuris gali būti sudarytas iš sutrumpinto leidinio pavadinimo, sąrašo numerio ir datos. Naujas sąrašas pateikiamas kiekvieną kartą skirtingu numeriu pagal eiliškumą.
 3. Prenumeratos gavėjų sąrašo pildymas:
  Lauko pavadinimas Maksimalus simbolių skaičius Aprašymas
  Leidinio indeksas 5 Leidinio indeksą sudaro „(“ - skliaustelis ir Pašto suteiktas leidinio indeksas, kurį sudaro 4 skaitmenys.
  Užsakymo numeris leidėjo sistemoje 18 Leidėjas, turintis elektroninę užsakymų duomenų bazę, kiekvienam užsakymui turi suteikti unikalų sistemos numerį ir tas numeris turi būti išskirtinis duotajam leidinio indeksui. Jei užsakymo numeris leidėjo sistemoje nėra išskirtinis, galima užsakymo numerį suformuoti iš kelių numerių (pvz., užsakymo numeris ir gavėjo numeris), kad tik būtų pasiektas išskirtinumas. Jei leidėjas neturi elektroninės užsakymų duomenų bazės, kiekvienam užsakymui, kuris pateikiamas Paštui, reikia suteikti numerį, kuris nesikartotų per metus. Pateikiant per metus kelis prenumeratos gavėjų sąrašus, prie užsakymo numerio pridėjus prenumeratos metus, užsakymo numeris visada bus išskirtinis. Jeigu užsakymo numeris nenurodytas arba jis kartojasi, leidinio užsakymo nebus galima automatiniu būdu peradresuoti arba anuliuoti.
  Prenumeratos pradžios data 10 Data, nuo kurios Paštas pradeda pristatyti prenumeratą gavėjui. Leidiniams, kurie leidžiami ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį, prenumeratos pradžios data turi būti pirma mėnesio diena, o ne leidinio platinimo ar gavėjų sąrašo parengimo diena.
  Mėnuo1,2,3....   Laukai „Mėnuo 1“, „Mėnuo 2“, „Mėnuo 3“..., „Mėnuo 12“ pildomi atitinkamai, jei tam mėnesiui yra priimta prenumerata. Kiekviename pildomame mėnesio lauke nurodomas prenumeratos komplektų skaičius. Prenumeratos anuliavimo atveju skaičiai turi būti su minuso ženklu. Jei leidinys leidžiamas rečiau nei vieną kartą per mėnesį, tuomet pildomi visi periodo laukai. Jeigu leidinį galima prenumeruoti nuo bet kurios dienos, mėnesių laukuose reikia pažymėti ir tą mėnesį, kuriame prasideda leidinio prenumerata, t. y. mėnesių laukuose reikia komplektų skaičiumi pažymėti ir ne visą mėnesį.
  Leidinio išėjimų skaičius per ne visą mėnesį   Pildoma, kai leidinys užsakomas nuo bet kurios mėnesio dienos arba kai leidinio prenumeratą reikia anuliuoti ne nuo mėnesio pradžios. Nurodoma, kiek per likusias ne viso mėnesio dienas bus išleista leidinio numerių. Pavyzdžiui: jei leidinys išeina 2 kartus per mėnesį ir yra prenumeruojama nuo 15-os dienos, nuo 15-os dienos iki mėnesio pabaigos bus išleistas 1 leidinio numeris, turi būti užrašyta „1“, nepriklausomai nuo užsakytų egzempliorių skaičiaus. Kai leidinį galima prenumeruoti daugiau nei vienam mėnesiui (dviem, trims, šešiems, dvylikai mėnesių), neatsižvelgiant į tai, kiek jo numerių per mėnesį bus išleista, mėnesių laukuose reikia žymėti visus prenumeruojamo laikotarpio mėnesius.
  Gavėjo pavardė / įmonės pavadinimas 25/150 Gavėjo pavardėarba įmonės pavadinimas.
  Gavėjo vardas 25 Gavėjo vardas, jei gavėjas yra fizinis asmuo.
  Pristatymo tipas 1 „1“ prenumerata pristatoma nurodytu adresu; „2“ - prenumerata „Iki pareikalavimo“ (pristatoma į paštą); „3“ - prenumerata „Į pašto dėžutę (p. d.) pašte“. Užsakant leidinį į pašte nuomojamą pašto dėžutę arba „iki pareikalavimo“, pašto adreso nurodyti nereikia.
  Pristatymo savivaldybė 30 Nurodoma savivaldybė, kurioje yra gavėjo buveinė ar gyvenamoji vieta. Savivaldybių pavadinimus nustato Vyriausybė; jų tikslius pavadinimus galima rasti tinklalapyje www.post.lt.
  Pristatymo vietovės pavadinimas 32 Pildomas, jei gavėjo adresas yra konkretus miestas, miestelis, kaimas, viensėdis ar geležinkelio stotis. Vietovės pavadinimas visada turi būti rašomas kilmininko linksniu. Kai vietovė yra miestelis, kaimas, viensėdis ar geležinkelio stotis, šalia pavadinimo atitinkamai reikia trumpinio ‚mstl.“, „k.“, pvz., Šateikių k., Sodulės I k., , „vs.“ arba „glž. st.“
  Pagrindinės vietovės pavadinimas Nepildoma Nepildomas
  Pristatymo gatvės pavadinimas 150 Gatvių pavadinimai netrumpinami, nurodomi kilmininko linksniu, gatvė pavadinta žmogaus vardu, rašoma pilnai - vardas ir pavardė, išskyrus gerai žinomus ir ilgai egzistuojančius gatvės pavadinimus (V. Kudirkos g., J. Tumo-Vaižganto g. ), Žodžio „šventas“ trumpinys turi būti rašomas taip: „Šv.“, pvz.:, „Šv. Jono g.“, „Šv. Uršulės g.“, nurodomi gatvės tipai: „gatvė“ - g., „prospektas“ - pr., „alėja“ - al, „aikštė“ – a. „akligatvis“ – aklg., „skresgatvis“ – skg. „takas“ – tak. ir kt.

  Nurodomi simboliai „ p.d ‘‘, kai gavėjo adresas gaunamoji pašto dėžutė pašte.
  Pristatymo pastato numeris 10 Pašto dėžutės numeris, jei leidinys bus pristatomas į pašto dėžutę pašte.

  Pastato numeris skaičiais ir skaičiais su raide, jei pastatas dar žymimas raide 2A, 3C (be tarpo tarp skaitmens ir raidės).

  Vienas pastatui priskirtas numeris, kai pastatas yra gatvių sankirtoje

  Pastato numeris ir korpuso numeris, kai pastatas turi korpusą. Korpusas žymimas K raide. pvz.: Savanorių pr. 18 K1.
  Pristatymo buto numeris 4 Buto numeris skaičiais ir skaičiais su raidėmis.
  Pašto, aptarnaujančio gavėją, kodas 5 5 skaitmenų pašto, aptarnaujančio gavėją, kodas., kai leidinys užsakomas į pašte nuomojamą pašto dėžutę arba „Iki pareikalavimo“, arba tuo atveju, kai gavėjo buveinės adresui nesuteiktas pašto kodas.
  Pašto kodas 5 5 skaičių konkrečiam adresui (pastatui, namui) suteiktas pašto kodas, Pašto kodas pateiktas tinklalapyje www.post.lt
  Gavėjo tipas 1 „0“, kai prenumeratorius yra fizinis asmuo, „1“, kai įmonė
  Pastabos   Konkretus asmuo kuriam reikia pristatyti leidinį įmonėje arba įėjimo į namą kodą, jei yra kodinė spyna ir t.t.
 4. Prenumeratos užsakymo anuliavimas pateikiamas tuo pačiu numeriu, kuriuo leidėjo sistemoje tas užsakymas pažymėtas kaip prenumeratos pristatymas (toliau - senasis užsakymo numeris), o mėnesių, kurių prenumerata anuliuojama, laukuose nurodomi skaitmenys su minuso ženklu.
 5. Prenumeratos užsakymo peradresavimas turi būti pateiktas tokia tvarka:
  • pateikiamas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo adreso keitimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  • pateikiamas naujas užsakymas nauju adresu su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje.
 6. Kai leidėjas nurodo laikiną užsakymo peradresavimą, užsakymo duomenys turi būti pateikti tokia tvarka:
  • pateikiamas visiškas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo adreso keitimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  • pateikiamas naujas užsakymas leidinį laikinai peradresuoti su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje
  • pateikiamas naujas užsakymas likusiam prenumeratos laikotarpiui su naujuoju užsakymo numeriu (užsakymo numeris būtinai turi būti kitas, išskirtinis) leidėjo sistemoje.
 7. Kai leidėjas anuliuoja užsakymą tik iš dalies, jis užsakymo duomenis turi pateikti tokia tvarka:
  • pateikiamas galiojančio užsakymo anuliavimas nuo anuliavimo datos su senuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje;
  • pateikiamas naujas užsakymas su naujuoju užsakymo numeriu leidėjo sistemoje.
 8. Jei pateikiamas laikinas užsakymo anuliavimas, užsakymo duomenys turi būti pateikti tokia pačia tvarka kaip ir anuliuojant užsakymą iš dalies.